• امروز شنبه نهم اسفند 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

.

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده زمین  اوقاف سیرجان

آگهی مزایده زمین اوقاف سیرجان

اداره اوقاف و امر خیریه شهرستان سیرجان اقدام به مزایده تعدادی از املاک موقوفات در این شهرستان نمود

 سه شنبه 5 اسفند 1399   10  0      


(( آگهی مزایده نوبت اول ))
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سیرجان طبق مجوز شماره 1074167‏/99 مورخ 14‏/11‏/1399 معاونت محترم بهره وری اقتصادی موقوفات وبقاع متبرکه سازمان در نظر دارد تعداد 142 قطعه زمین تفکیکی با کاربری مسکونی از موقوفه میرزا یحیی واقع در شمال انتهای بلوار ابن سینا بعد از پمپ CNG با اعطای حق تملک اعیان را از طریق آگهی مزایده کتبی با رعایت شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید :
1‏‏‏‏- حداقل پذیره قطعات مسکونی و شرایط مزایده به شرح ذیر اعلام می گردد :
الف : ارزش متوسط هر متر مربع عرصه قطعات شماره 216‏-191‏-166 – 145 جمعا 4 قطعه از قرار 30.000.000 ریال
ب : ارزش متوسط هر متر مربع عرصه قطعات شماره 242الی 247 و217الی 228 و192الی 203و167الی 178 و146الی 157 مجموعا 54 قطعه از قرار 26.000.000 ریال
پ‏‏‏ : ارزش متوسط هر متر مربع عرصه قطعات شماره 89‏-102‏-66‏-79‏-56‏-28 مجموعا 6 قطعه از قرار 28.000.000 ریال
ج : ارزش متوسط هر متر مربع عرصه قطعات شماره 90الی 101 و67الی 78 و29الی 55و1الی 27 مجموعا 78 قطعه از قرار 24.000.000 ریال
د : مساحت ، ارزش هر متر مربع ، پذیره اولیه هر قطعه طبق لیست پیوست ونقشه تفکیکی وموقعییت قطعات جهت اطلاع متقاضیان به ضمیمه میباشد .
2‏- اجاره بهاء سالیانه : کلیه قطعات به صورت متوسط (میانگین اجاره بهاء ) از تاریخ 01‏/01‏/1399 لغایت 29‏/12‏/1401 به مدت سه سال از قرار سالیانه برای هر قطعه به طور متوسط 4.500.000 ریال تعیین میگردد 0
3‏- هر متقاضی باید در پیشنهاد خود شماره قطعه را مشخص نماید و برای هر قطعه پیشهادی پاکت جداگانه تحویل نماید.
4‏- قطعه زمین فقط برای احداث واحد مسکونی در حد تراکم مجاز به اجاره واگذار می گردد و احداث طبقات اضافی منوط به کسب موافقت اداره اوقاف می باشد.
5‏‏‏‏- مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً و یا جزاً به دیگری و همچنین تغییر کاربری را ندارد مگر اینکه اداره اوقاف موافقت خود را کتباً اعلام نماید .
6‏‏‏‏- برنده مزایده بایستی مبلغ پذیره را نقداً به شماره حساب موقوفه که اعلام می گردد واریز و رسید ارائه نماید .
7‏‏‏‏- هر پیشنهاد کننده باید10% مبلغ پذیره اولیه را به عنوان سپرده نزد حسابداری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان بپردازد و رسید دریافت نماید نماید تا هرگاه پیشنهاد او مورد قبول واقع شود و پس ازاخطار اداره اوقاف وامورخیریه ظرف مدت10 روز برای انجام عمل اجاره حاضر نشود سپرده اش به نفع موقوفه ضبط گردد .
8‏‏‏ ‏- به پیشنهادهای مبهم و بدون قبض سپرده و آنهائی که خارج از موعد مقرر برسد و یا شرایطی به غیر از شرایط آگهی مزایده داشته یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نمی شود و مردود خواهد بود ضمناً مبلغ پیشنهاد می بایست بطور صریح و منجز و بدون ابهام باشد .
9‏‏‏‏- کمیسیون مزایده پس از قرائت پیشنهادها نسبت به صلاحیت برنده مزایده رسیدگی و شور خواهند نمود و در صورتیکه صلاحیت او را تصدیق نمایند سند اجاره با او تنظیم خواهد شد .
10‏‏‏‏- این مزایده کتبی بوده و مزایده حضوری بعمل نخواهد آمد .
11‏‏‏‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
12‏‏‏‏- چنانچه کسی ( حقیقی یا حقوقی) متقاضی واگذاری اجاره قطعات بطور یکجا باشد اولویت واگذارای با متقاضیان بطور یکجا میباشد
13‏- داوطلبان اجاره می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10‏/12‏/1399 پیشنهادهای خود به انضمام تصویر شناسنامه وکارت ملی وقبض سپرده را در پاکت سربسته لاک و مهر شده که روی آن عنوان ( راجع به مزایده اجاره موقوفه میرزا یحیی ) نوشته شده باشد و به دفتر اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سیرجان تسلیم و رسید دریافت کنند .
14‏‏‏‏-پیشنهادهای رسیده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 11‏/12‏/1399 در اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سیرجان باز و رسیدگی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد .
15‏‏‏‏- برنده مزایده از تاریخ اعلام اداره اوقاف 10 روز مهلت دارد که نسبت به پرداخت مبلغ پذیره به حساب موقوفه و تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید در غیر این صورت سپرده اش بنفع موقوفه ضبط و زمین به نفر بعدی واگذار می شود .
16‏‏‏‏- سپرده مزایده در زمان استراد فقط به نام خود پرداخت کننده(شرکت کننده ) باز پرداخت می گردد و به هیچ شخص دیگری مستردد نمی گردد .
17‏‏‏‏- مستاجر حق دارد در مورد اجاره با هزینه شخصی احداث اعیان نموده و آن را به نام خود ثبت داده و سند مالکیت اعیان اخذ نماید.
18‏‏‏‏- سپرده سایر افراد برنده شناخته نمی شوند پس از 10 روز بعد از جلسه کمیسیون مزایده پرداخت می شود .
19‏‏‏‏- هزینه کارشناسی ،انتشار آگهی مزایده ،تفکیک،پیاده نمودن نقشه ،نقشه کشی و همچنین هزینه مربوط به شهرداری و سایر ادارات و نهادها و غیره کلاً به عهده مستاجر می باشد .
 20‏‏‏‏- این اداره هیچگونه تعهدی نسبت به انتقال خطوط آب ، برق ، گاز و تلفن را نمی نمایدبرچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار