• امروز چهارشنبه نهم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

.

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده

آگهی مزایده

مزایده سر درختی و محصول موقوفه پیر غیب امام زاده سید محمد شهرستان بافت

 چهارشنبه 26 شهریور 1399   30  0      

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان محمد رسول کر از مزایده سر درختی و محصول موقوفه پیر غیب امام زاده سید محمد (نوبت اول) خبر داد.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافت در نظر دارد با توجه به مجوز صادره از سوی اداره اوقاف استان کرمان و نیز در اجرای ماده 11  آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه سر درختی و محصول4هکتار از اراضی باغی مربوط به موقوفه پیر غیب واقع در ارزوییه- قلعه نو به تصدی این اداره را از طریق مزایده با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند تقاضای خود را برابر شرایط مزایده در مهلت تعیین شده تحویل اداره اوقاف بافت نماید.
1قیمت پایه فروش محصولات مبلغ 160میلیون ریال می باشد.
2هر پیشنهاد دهنده بایستی مبلغ16میلیون ریال سپرده مزایده بعد از دریافت فیش از اداره اوقاف پرداخت و رسید مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود تحویل اداره اوقاف بافت نمایند.
3به پیشنهاد مبهم و بدون رسید و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4پس از انجام کمیسیون نسبت به احراز صلاحیت برنده مزایده اقدام و در صورت تایید صلاحیت او در کمیسیون یا برنده مزایده قرارداد تنظیم خواهد شد.
5کمیسیون مزایده در محل دفتر امام زاده سید محمد قلعه نو خواهد بود.
6این مزایده کتبی بوده و حضور به عمل نخواهد بود
7برنده مزایده بایستی در زمان تنظیم قرار داد اجاره ضامن معتبر معرفی نماید وهر گاه بنا به تشخیص اداره اوقاف اعتبار ضامن سلب شود، مستاجر متعهد است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام شده، ضامن معتبر دیگری معرفی نماید.
8داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ12/07/97 پیشنهادهای خود را سربسته و مهر و لاک شده که روی آن عنوان مزایده موقوفه پیر غیب نوشته شده باشد به اداره اوقاف بافت تحویل نموده و رسید اخذ نماید.
9پیشنهادات رسیده راس ساعت11صبح روز یک شنبه مورخ13/07/99با حضور اعضای کمیسیون در محل دفتر امام زاده محمد پیر غیب قلعه نو باز و قرائت خواهد شد.
10کلیه هزینه ها اعم از کارشناسی و آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
11در صورتی که برنده مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روز نسبت به انعقاد قرار داد با موقوفه ضبط خواهد شد و سپرده نفرات بعدی بعد از تنظیم مسترد خواهد شد
12مستاجر یا برنده مزایده موظف است پس از تنظیم قرار داد برابر مفاد قرار داد نسبت به برداشت محصول خود اقدام و عینا موقوفه را صحیح و سالم مجددا تحویل نماینده اداره اوقاف بافت نماید.
13تخلف از هر یک از شرایط مندرج در قرار داد موجب اختیار فسخ در بقیه مدت برای اداره خواهد بود و پیشنهاد دهنده باید قید کند که با توجه به قبول تمام موارد آگهی مزایده خواهد بود
14کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار